Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa sự kiện tải trang document load event và sự kiện DOMContentLoaded event là gì?

Câu trả lời

Sự kiện DOMContentLoaded được kích hoạt khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp hoàn toàn, không chờ đợi các tài nguyên khác như stylesheets, hình ảnh và subframes hoàn thành việc tải. Điều này có nghĩa là sự kiện DOMContentLoaded xảy ra ngay sau khi cấu trúc DOM của trang web đã sẵn sàng, cho phép các mã JavaScript thao tác với DOM ngay lập tức mà không cần đợi tất cả các tài nguyên khác được tải.

Trong khi đó, sự kiện load được kích hoạt khi toàn bộ trang đã tải xong, bao gồm tất cả các tài nguyên phụ thuộc như stylesheets, scripts, ifr...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Sự khác nhau giữa nullundefined trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Sự khác nhau giữa anonymous functionnamed function trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào