Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Prototype Inheritance...

Câu trả lời

Prototype Inheritance trong JavaScript là một cơ chế cho phép một đối tượng kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một đối tượng khác. Trong JavaScript, mọi đối tượng đều có một thuộc tính nội bộ gọi là [[Prototype]], thường được truy cập thông qua __proto__ hoặc các phương thức Object.getPrototypeOf()Object.setPrototypeOf().

Cách hoạt động của Prototype Inheritance

Khi bạn truy cập một thuộc tính hoặc phương thức của một đối tượng, JavaScript sẽ tìm kiếm thuộc tính hoặc phương thức đó trên chính đối tượng đó. Nếu không tìm thấy, JavaScript sẽ tìm kiếm trên prototype của đối tượng, và quá trình này sẽ tiếp tục lên chuỗi prototype cho đến khi tìm thấy hoặc đến cuối chuỗi.

Ví dụ về Prototype Inheritance

function Person(name) {
  this.name = name;
}

Person.prototype.greet = function() {
  console.log('Hello, my name is ' + this.name);
};

var alice = new Person('Alice');
alice.greet(); // "Hello, my name is Alice"

Trong ví dụ trên, alice là một thể hiện của Person. greet khô...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong JavaScript hàm map có thể lặp qua các thuộc tính của một đối tượng không?

senior

Mô tả module design pattern trong JavaScript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào