Câu hỏi

Giải thích Prototype Inheritance trong JavaScript là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Trong một ngôn ngữ thực hiện kế thừa cổ điển như Java, C # hoặc C ++, bạn bắt đầu bằng cách tạo một class - một bản thiết kế cho các đối tượng của bạn - và sau đó bạn có thể tạo các đối tượng mới từ class đó hoặc bạn có thể mở rộng class, xác định một c...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail