Câu hỏi

Temporal Dead Zone trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Temporal Dead Zone (TDZ) là một khái niệm trong JavaScript, đặc biệt là trong phiên bản ES6, liên quan đến việc sử dụng các từ khóa letconst để khai báo biến. TDZ mô tả trạng thái mà trong đó các biến không thể truy cập được, mặc dù chúng đã nằm trong phạm vi (scope) nhưng chưa được khai báo hoàn chỉnh

Đặc điểm của TDZ

  • Không thể truy cập trước khi khai báo: Biến được khai báo bằng letconst tồn tại trong TDZ từ đầu phạm vi chứa chúng cho đến khi chúng được khai báo hoàn toàn. Trong thời gian này, mọi cố gắng truy cập biến sẽ dẫn đến lỗi ReferenceError
  • Bắt đầu và kết thúc của TDZ: TDZ bắt đầu từ khi bắt đầu khối lệnh chứa khai báo biến và kết thúc khi biến được khởi tạo giá trị. Điều này có nghĩa là, TDZ không chỉ liên quan đến vị trí trong mã nguồn mà còn liên quan đến thời điểm thực thi mã
  • Mục đích của TDZ: TDZ giúp phát hiệ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy viết một hàm có tên lucky_sevens nhận một mảng các số nguyên và trả về giá trị true nếu ba phần tử liên tiếp bất kỳ có tổng bằng 7?

middle

Từ khóa new trong JavaScript để làm gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào