Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Triển khai Singleton Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Singleton Design Pattern là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng để đảm bảo rằng một lớp chỉ có một thể hiện duy nhất và cung cấp một điểm truy cập toàn cục đến thể hiện đó. Trong JavaScript, Singleton Pattern thường được sử dụng để quản lý các tài nguyên chia sẻ, như kết nối cơ sở dữ liệu hoặc cấu hình ứng dụng.

Cách triển khai Singleton Pattern

Để triển khai Singleton Pattern trong JavaScript, bạn có thể sử dụng một số cách khác nhau. Dưới đây là một ví dụ sử dụng một hàm tự gọi (IIFE - Immediately Invoked Function Expression) để tạo ra một Singleton:

var Singleton = (function() {
 var instance;

 function createInstance() {
  var object = new Object("I am the instance");
  return object;
 }

 return {
  getInstance: function() {
   if (!instance) {
    instance = createInstance();
   }
   return instance;
  }
 };
})();

// Sử dụng Singleton
var instance1 = Singleton.getInstance();
var instance2 = Singleton.getInstance();

console.log(instance1 === instance2); // Output: true

Trong ví dụ trên, Singleton là một IIFE trả về một đối tượn...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Giải thích Function.prototype.bind trong javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào