Câu hỏi

Singleton Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Đây là một design pattern vô cùng nổi tiếng, chúng ta sử dụng singleton pattern để hạn chế khởi tạo đối tượng, giảm bớt được khai báo đối tượng dư thừa, chỉ khởi tạo một lần duy nhất và có thể truy cập toàn cục. Đây sẽ là một pattern vô cùng hữu í...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi