Câu hỏi

Singleton Design Pattern trong Javascript như thế nào?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Đây là một design pattern vô cùng nổi tiếng, chúng ta sử dụng singleton pattern để hạn chế khởi tạo đối tượng, giảm bớt được khai báo đối tượng dư thừa, chỉ khởi tạo một lần duy nhất và có thể truy cập toàn cục. Đây sẽ là một pattern vô cùng hữu í...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail