Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Triển khai Constructor Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Constructor Design Pattern trong JavaScript là một kỹ thuật lập trình được sử dụng để tạo ra các đối tượng với các thuộc tính và phương thức cụ thể. Mẫu thiết kế này sử dụng hàm tạo (constructor function) hoặc lớp (class) để khởi tạo đối tượng.

Cách triển khai Constructor Pattern

Để triển khai Constructor Pattern, bạn cần tạo một hàm tạo hoặc một lớp với các thuộc tính và phương thức mà bạn muốn đối tượng của mình có.

Bước 1: Tạo hàm tạo (Constructor Function)

Trong JavaScript cổ điển (ES5 và trước đó), bạn sẽ sử dụng hàm tạo:

function Car(make, model, year) {
  this.make = make;
  this.model = model;
  this.year = year;

  this.start = function() {
    console.log(this.make + ' ' + this.model + ' engine started.');
  };
}

// Tạo một đối tượng Car mới
var myCar = new Car('Toyota', 'Corolla', 2020);
myCar.start(); // Output: Toyota Corolla engine started.

Bước 2: Sử dụng từ khóa class (ES6+)

Trong JavaScript hiện đại (ES6 trở lên), bạn có thể sử dụng từ khóa class để tạo một lớp:

class Car {
...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh sự khác nhau của forEach()map() trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Bạn biết những cách nào để lặp quả các phần tử của mảng trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào