Câu hỏi

Constructor Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, constructor là một phương thức đặt biệt được sử dụng để khởi tạo...

Bạn cần đăng nhập để xem