Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa null, undefined hoặc undeclared trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, null, undefinedundeclared đều đại diện cho các trạng thái khác nhau của biến, và việc hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng là quan trọng để viết mã nguồn chính xác và tránh lỗi.

null

  • Định nghĩa: null là một giá trị nguyên thủy trong JavaScript, được sử dụng để biểu thị một biến có giá trị "không có gì" hoặc "trống rỗng". Nó thể hiện sự vắng mặt ý định của một giá trị đối tượng
  • Kiểu dữ liệu: Khi kiểm tra kiểu dữ liệu của null bằng toán tử typeof, kết quả trả về là "object"
  • Sử dụng: null thường được gán một cách chủ động vào biến để biểu thị rằng biến đó không trỏ đến bất kỳ đối tượng nào

undefined

  • Định nghĩa: undefined biểu thị rằng một biến đã được khai báo nhưng chưa được gán giá trị, hoặc một thuộc tính không tồn tại trong đối tượng
  • Kiểu dữ liệu: Khi kiểm tra kiểu dữ liệu của undefined bằng toán tử typeof, kết quả trả về là "undefined"
  • Sử dụng: undefined thường xuất hiện tự nhiên khi một biến được khai báo mà không có giá trị khởi tạo, hoặc khi truy cập vào một thuộc tính không tồn tại của đối tượng

undeclared

  • **Địn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Con trỏ this trong javascript là gì?

middle

Trong Javascript, Anonymous Function thường dùng cho trường hợp nào?

middle

Bạn biết gì về load event trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào