Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

 const user = {
  email: "my@email.com",
  updateEmail: (email) => {
   this.email = email;
  },
 };

 user.updateEmail("new@email.com"); console.log(user.email);
 • A: my@email.com
 • B: new@email.com
 • C: undefined
 • D: ReferenceError

Đáp án: A

Hàm ...

Bạn cần đăng nhập để xem