Câu hỏi

Giải thích về phép gán quá giá trị và phép gán qua tham chiếu?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Trong JavaScript, kiểu dữ liệu nguyên thuỷ được gán với giá trị, còn kiểu đối tượng được gán bằng tham chiếu.

Trước tiên, ta cần hiểu về điều gì xảy ra khi ta tạo một biến và gán giá trị cho nó.

var x = 2;

Trong ví dụ trên, ta tạo một biến x và gán nó giá trị là "2". Phép "=" chỉ định một vài không gian trong bộ nhớ, để lưu trữ giá trị là "2" và trả về vị trí được chỉ định trong bộ nhớ. Do đó, biến x ở trên trỏ đến vị trí trong bộ nhớ thay vì trỏ trực tiếp đến giá trị 2.

Phép gán thực hiện hành v...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail