Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Triển khai `Prototype Design Patt...

Câu trả lời

Prototype Design Pattern trong JavaScript là một kỹ thuật lập trình cho phép tạo ra các đối tượng mới dựa trên một đối tượng mẫu (prototype) đã tồn tại. Mẫu này là một đối tượng cụ thể, và các đối tượng mới được tạo ra sẽ kế thừa các thuộc tính và phương thức từ nó. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và tài nguyên bởi vì không cần phải tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của mẫu cho mỗi đối tượng mới.

Cách hoạt động của Prototype Pattern

Trong JavaScript, mọi đối tượng đều có một thuộc tính nội bộ gọi là [[Prototype]] (hoặc __proto__ trong một số trình duyệt). Thuộc tính này là một tham chiếu đến một đối tượng khác, và nó được sử dụng để kế thừa các thuộc tính và phương thức. Khi bạn cố gắng truy cập một thuộc tính không tồn tại trên đối tượng hiện tại, JavaScript sẽ tự động tìm kiếm thuộc tính đó trên [[Prototype]].

Ví dụ sử dụng Prototype Pattern

// Định nghĩa một đối tượng mẫu
const carPrototype = {
  start() {
    console.log(`The ${this.make} ${this.model} car has started.`);
  }
};

// Hàm tạo đối tượng Car mới
function Car(make, model) {
  const car = Object.create(carPrototype); // Tạo đối tượng mới từ prototype
  car.make = make;
  car.model = model;
  return car...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa MapWeakMap trong Javascript là gì?

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng import * as X from 'X'?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào