Câu hỏi

Prototype Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Prototype Pattern là một object-based. Nó tạo ra một phiên bản mới của đối tượng dựa trên đối tượng nguyên mẫu. Mục tiêu chính là tạo ra một đối tượng sử dụng làm làm bản thiết kế cho mỗi đối tượng được tạo sau đó.

Nếu bạn cảm thấy khởi tạo một đối tượn...

Bạn cần đăng nhập để xem