Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Prototype trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, prototype là một cơ chế mà thông qua đó các đối tượng JavaScript kế thừa các tính năng từ một đối tượng khác. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dựa trên prototype, không dựa trên lớp (class-based), nghĩa là thay vì định nghĩa các lớp và tạo ra các thể hiện của lớp, JavaScript sử dụng các đối tượng prototype để tạo ra các đối tượng mới bằng cách kế thừa các tính năng từ các đối tượng khác.

Cách hoạt động của Prototype

Mỗi đối tượng JavaScript có một thuộc tính nội bộ gọi là [[Prototype]], có thể được tham chiếu thông qua thuộc tính __proto__ (trong môi trường hiện đại, việc sử dụng Object.getPrototypeOf() được khuyến khích hơn là trực tiếp sử dụng __proto__). Thuộc tính này là một tham chiếu đến một đối tượng khác, từ đó đối tượng hiện tại kế thừa các thuộc tính và phương thức.

Khi bạn cố gắng truy cập một thuộc tính hoặc phương thức của một đối tượng, JavaScript sẽ trước tiên tìm kiếm thuộc tính hoặc phương thức đó trên chính đối tượng đó. Nếu không tìm thấy, JavaScript sẽ tiếp tục tìm kiếm trên prototype của đối tượng, và quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy thuộc tính/phương thức hoặc cho đến khi đạt đến cuối chuỗi prototype mà không tìm thấy ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích về ScopeScope Chain trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào