Câu hỏi

Prototype trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Tất cả các đối tượng javascript đều kế thừa các thuộc tính từ một prototype.

Ví dụ:

Đối tượng Date kế thừa các thuộc tính từ prototype Date.

Đối tượng Math kế thừa các thuộc tính từ prototype Math.

Đối tượng Array kế thừa các thuộc tính từ prototype Array.

Trên đầu chuỗi là Object.prototype...

Bạn cần đăng nhập để xem