Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

function* generator(i) {
  yield i;
  yield i * 2;
 }
 const gen = generator(10);
 console.log(gen.next().value);
 console.log(gen.next().value);
 • A: [0, 10], [10, 20]
 • B: 20, 20
 • C: 10, 20
 • D: 0, 10 and 10, 20

Câu trả lời

Đáp án: C

Một hàm bình thường không thể bị dừng giữa chừng khi được gọi. Tuy nhiên một generator thì khác, nó có thể "dừng lại" được, và sau đó nó sẽ tiếp tục từ vị trí nó dừng lạ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi