Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 function* generator(i) {
  yield i;
  yield i * 2;
 }
 const gen = generator(10);
 console.log(gen.next().value);
 console.log(gen.next().value);
 • A: [0, 10], [10, 20]
 • B: 20, 20
 • C: 10, 20
 • D: 0, 10 and 10, 20

Đáp án: C

Một hàm bình thường không thể bị dừng giữa chừng khi được gọi. Tuy nhiên một generator thì khác, nó có thể "dừng lại" được, và sau đó nó sẽ tiếp tục từ vị trí nó dừng lại. Mỗi khi một generator gặp một từ khóa yield, nó sẽ sinh ra giá trị ngay phía sau nó. Chú ý là generator không trả về giá trị, nó sinh ra gi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong Javascript, đây có phải là một pure function không?

middle

Toán tử typeof trong Javascript để làm gì?

senior

Triển khai Command Pattern trong Javascript như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào