Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  const list = [1 + 2, 1 * 2, 1 / 2];
  console.log(list);
  • A: ["1 + 2", "1 * 2", "1 / 2"]
  • B: ["12", 2, 0.5]
  • C: [3, 2, 0.5]
  • D: [1, 1, 1]

Đáp án: C

Mảng có thể nhận bất cứ giá trị nào. S...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để ngăn chặn Callback Hell mà không sử dụng promises, async hoặc generators?

senior

Thuật ngữ transpiling trong Javascript là gì?

junior

Strict mode trong JavaScript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào