Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

  const list = [1 + 2, 1 * 2, 1 / 2];
  console.log(list);
  • A: ["1 + 2", "1 * 2", "1 / 2"]
  • B: ["12", 2, 0.5]
  • C: [3, 2, 0.5]
  • D: [1, 1, 1]
middle
Ẩn câu trả lời detail

Đáp án: C

Mảng có thể nhận bất cứ giá trị nào. Số, ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail