Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Từ khóa new trong JavaScript để làm gì?

Câu trả lời

Từ khóa new trong JavaScript được sử dụng để tạo một thể hiện mới của một đối tượng từ một hàm tạo (constructor function) hoặc từ một lớp (class). Khi một hàm được gọi với từ khóa new, hàm đó sẽ được sử dụng như một hàm tạo, và new sẽ thực hiện các bước sau

  1. Tạo một đối tượng trống, đơn giản.
  2. Gán đối tượng mới này (newInstance) vào thuộc tính [[Prototype]] của hàm tạo, nếu prototype là một đối tượng. Nếu không, newInstance sẽ là một đối tượng đơn giản với Object.prototype làm [[Prototype]] của nó.
  3. Thực thi hàm tạo với các đối số đã cho, liên kết newInstance như là this trong hàm tạo.
  4. Trả về đối tượng mới tạo, trừ khi hàm tạo trả về một giá trị không phải nguyên thủy (đối tượng JavaScript tùy chỉnh).

Một hàm có thể biết liệu nó có được gọi với `n...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

So sánh việc sử dụng Async/AwaitGenerators để đạt được cùng một chức năng trong javascript?

senior

Closure trong javascript là gì, cho ví dụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào