Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  let a = 3;
  let b = new Number(3);
  let c = 3;

  console.log(a == b);
  console.log(a === b);
  console.log(b === c);
  • A: true false true
  • B: false false true
  • C: true false false
  • D: false true true

Đáp án: C

new Number() là một hàm built-in constructor. Mặc dù nó trông có vẻ giống như là một số, nhưng không phải: nó thực sự là một ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sử dụng Promise trong JavaScript như thế nào?

middle

Generator trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào