Câu hỏi

JavaScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh hay kiểu động?

Câu trả lời

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu động (dynamic typing language). Điều này có nghĩa là các biến trong JavaScript không được khai báo với một kiểu dữ liệu cụ thể và có thể thay đổi kiểu dữ liệu trong quá trình thực thi chương tr...

Bạn cần đăng nhập để xem