Câu hỏi

Bạn biết những cách nào để lặp qua các thuộc tính đối tượng trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript, có ba cách chính để lặp qua các thuộc tính của một đối tượng:

 1. Vòng lặp for...in: Lặp qua tất cả các thuộc tính có thể liệt kê của một đối tượng, bao gồm cả các thuộc tính được kế thừa từ prototype

  for (let key in object) {
    if (object.hasOwnProperty(key)) {
      console.log(key, object[key]);
    }
  }
 2. Phương thức Object.keys(obj): Trả về một mảng chứa tất cả các khóa (keys) của các thuộc tính có thể liệt kê của một đối tượng (không bao gồm các thuộc tính từ prototype). Bạn có thể kết hợp với forEach để lặp qua các khóa này

  Object.keys(object).forEach(function(key) {
    console.log(key, object[key]);
  });
 3. Phương thức Object.getOwnPropertyNames(obj): Tương tự như Object.keys nhưng trả về tất cả các thuộc tính của đối tượng, kể cả những thuộc tính không thể liệt kê[5].

  Object.get...
Bạn cần đăng nhập để xem