Câu hỏi

Giải thích chính sách same-origin trong JavaScript?

Câu trả lời

Same-origin policy (SOP) là một trong những chính sách bảo mật quan trọng nhất trên trình duyệt hiện đại, nhằm ngăn chặn JavaScript code có thể tạo ra những request đến những nguồn khác với nguồn mà nó được trả về. Ba tiêu chí ch...

Bạn cần đăng nhập để xem