Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
function getAge() {
  "use strict";
  age = 21;
  console.log(age);
}

getAge();
  • A: 21
  • B: undefined
  • C: ReferenceError
  • D: TypeError

Đáp án: C

Với "use strict", chúng ta sẽ đảm bảo được rằng ta sẽ không bao giờ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

So sánh ===== trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Hãy giải thích về ScopeScope Chain trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào