Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getAge() {
  "use strict";
  age = 21;
  console.log(age);
}

getAge();
  • A: 21
  • B: undefined
  • C: ReferenceError
  • D: TypeError

Câu trả lời

Đáp án: C

Với "use strict", chúng ta sẽ đảm bảo được rằng ta...

Bạn cần đăng nhập để xem