Câu hỏi

Sự khác nhau giữa Anonymous functionNamed function là gì?

Câu trả lời

Anonymous function là một hàm không có tên, thường được sử dụng để truyền vào các hàm khác như là một tham số hoặc định nghĩa trực tiếp t...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi