Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  // counter.js
  let counter = 10;
  export default counter;
// index.js
import myCounter from "./counter";

myCounter += 1;

console.log(myCounter);
  • A: 10
  • B: 11
  • C: Error
  • D: NaN

Đáp án: C

Mộ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

expert

JavaScript truyền tham số theo kiểu tham chiếu (pass by references) hay theo kiểu tham trị (pass by values)?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào