Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  // counter.js
  let counter = 10;
  export default counter;
// index.js
import myCounter from "./counter";

myCounter += 1;

console.log(myCounter);
  • A: 10
  • B: 11
  • C: Error
  • D: NaN

Đáp án: C

Mộ...

Bạn cần đăng nhập để xem