Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Hãy cho biết kết quả đoạn code sau?

Câu trả lời
 const shape = {
  radius: 10,
  diameter() {
   return this.radius * 2;
  },
  perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius,
 };
 shape.diameter();
 shape.perimeter();
 • A: 20 and 62.83185307179586
 • B: 20 and NaN
 • C: 20 and 63
 • D: NaN and 63

Đáp án: B

Chú ý rằng giá trị diameter là một hàm thông thường, cò...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích chính sách same-origin trong JavaScript?

middle

DOM là gì?

middle

Sự khác biệt giữa .call.apply là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào