Câu hỏi

Object trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, đối tượng là một thực thể độc lập, có thể được xem như một bản ghi có chứa thông tin về một đối tượng cụ thể. Tương tự như cách một cái cốc có thể có những đặc điểm riêng của nó như màu sắc, thiết kế,...

Bạn cần đăng nhập để xem