Câu hỏi

Object trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, một object (đối tượng) là một cấu trúc dữ liệu cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu dưới dạng cặp khóa (key) và giá trị (value). Object trong JavaScript có thể được so sánh với một thực thể độc lập, có thuộc tính và kiểu, giống như các đối tượng thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi cặp khóa và giá trị trong một object được gọi là một property, trong đó khóa thường là một chuỗi hoặc symbol, và giá trị có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm cả một object khác

Khai báo và Truy cập Object

Object trong JavaScript có thể được khai báo sử dụng cú pháp object literal, bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn {} và liệt kê các property bên trong. Mỗi property được phân tách bởi dấu phẩy

const person = {
  name: "John Doe",
  age: 30
};

Có hai cách để truy cập vào các property của object:

  • Dot notation: objectName.propertyName
  • Bracket notation: objectName["propertyName"]

Thuộc tính và Phương thức

Trong một object, giá trị của property có thể là một hàm, khi đó property đó được gọi là một phương thức (method) của object. Phương thứ...

Bạn cần đăng nhập để xem