Câu hỏi

Nêu một số trường hợp không nên sử dụng arrow functions trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript ES6, Arrow Functions mang lại cú pháp ngắn gọn và tiện lợi cho việc viết hàm, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là lựa chọn tốt nhất. Dưới đây là một số trường hợp bạn không nên sử dụng Arrow Functions:

  1. Khi cần sử dụng this trong ngữ cảnh động: Arrow Functions không có this riêng của chúng. this trong Arrow Functions được xác định bởi ngữ cảnh bên ngoài (lexical this) khi hàm được khai báo, không phải khi hàm được gọi. Điều này có thể gây ra vấn đề khi bạn cần this để tham chiếu đến đối tượng chứa hàm đó, như trong các phương thức của đối tượng hoặc khi xử lý sự kiện
  2. Khi định nghĩa phương thức trong đối tượng: Nếu bạn sử dụng Arrow Functions để định nghĩa phương thức trong một đối tượng, this sẽ không trỏ đến đối tượng đó mà trỏ đến ngữ cảnh bên ngoài, thường là window hoặc undefined trong strict mode. Điều này làm cho Arrow Functions không phù hợp để định nghĩa phương thức trong đối tượng
  3. Khi sử dụng làm hàm khởi tạo (constructor): Arrow Functions không thể sử dụng...
Bạn cần đăng nhập để xem