Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa shimpolyfill trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, shimpolyfill là hai khái niệm thường được sử dụng để giúp code JavaScript hoạt động trên các trình duyệt khác nhau, đặc biệt là các trình duyệt cũ không hỗ trợ các tính năng mới. Dù có mục đích tương tự nhau, chúng có những đặc điểm và cách sử dụng khác nhau.

Shim

  • Định nghĩa: Shim là một thư viện trong ngôn ngữ JavaScript có chức năng chặn các lời gọi API (Application Programming Interface) và có thể sửa đổi các tham số được truyền, xử lý chính hoạt động đó hoặc đôi khi chuyển hướng hoạt động đến một nơi khác. Shim có thể được sử dụng để thực thi các chương trình trên nhiều nền tảng phần mềm khác nhau mà chúng không được phát triển cho
  • Chức năng: Shim cung cấp một API mới cho một môi trường nền tảng cũ, nhưng không thể thêm vào những thực thi bị thiếu trong một lời gọi API

Polyfill

  • Định nghĩa: Polyfill, hay còn gọi là polyfilling, là phiên bản tiếp theo hoặc phiên bản cao cấp hơn của shim. Polyfill là khái niệm về việc thực thi các tính năng bị mất trong một lời gọi API, nơi mà shim không thể thực thi các tính năng bị mất đó. Polyfill là một đoạn mã ho...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh sự khác nhau giữa Object.freeze()const trong Javascript là gì?

middle

Coercion trong JavaScript là gì?

middle

JavaScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh hay kiểu động? Hãy giải thích

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào