Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

 const colorConfig = {
  red: true,
  blue: false,
  green: true,
  black: true,
  yellow: false,
 };
 const colors = ["pink", "red", "blue"];
 console.log(colorConfig.colors[1]);
 • A: true
 • B: false
 • C: undefined
 • D: TypeError

Đáp án: D

Trong Javascript ta có hai cách để truy cập thuộc tính của một object: sử dụng ngoặc vuông [], hoặc sử dụng chấm .. Trong trương hợp này chúng ta sử dụng chấm (colorConfig.colors) thay cho ngoặc vuông (colorConfig["colors"]).

Với cách sử dụng chấm, Javascript sẽ tìm kiếm một thuộc tính có tên chính xác như tên ta đưa vào. Trong trường hợp này nó là t...

Bạn cần đăng nhập để xem