Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const colorConfig = {
  red: true,
  blue: false,
  green: true,
  black: true,
  yellow: false,
 };
 const colors = ["pink", "red", "blue"];
 console.log(colorConfig.colors[1]);
 • A: true
 • B: false
 • C: undefined
 • D: TypeError

Đáp án: D

Trong Javascript ta có hai cách để truy cập thuộc tính của một object: sử dụng ngoặc vuông [], hoặc sử dụng chấm .. Trong trương hợp này chúng ta sử dụng chấm (colorConfig.colors) thay cho ngoặc vuông (colorConfig["colors"]).

Với cách sử dụng chấm, Javascript sẽ tìm kiếm một thuộc tính có tên chính xác như tên ta đưa vào. Trong trường hợp này nó là t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Đoạn code dưới đây những chỗ nào không hợp lệ?

entry

Sự khác nhau giữa nullundefined trong Javascript?

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào