Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

function Person(firstName, lastName) {
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
}

const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");
const sarah = Person("Sarah", "Smith");

console.log(lydia);
console.log(sarah);
  • A: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}undefined
  • B: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}Person {firstName: "Sarah", lastName: "Smith"}
  • C: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}{}
  • D:Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}ReferenceError

Câu trả lời

Đáp án: A

Với sarah, chúng ta khai báo mà không có từ khóa new. Khi sử dụng `n...

Bạn cần đăng nhập để xem