Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
function Person(firstName, lastName) {
  this.firstName = firstName;
  this.lastName = lastName;
}

const lydia = new Person("Lydia", "Hallie");
const sarah = Person("Sarah", "Smith");

console.log(lydia);
console.log(sarah);
  • A: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}undefined
  • B: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}Person {firstName: "Sarah", lastName: "Smith"}
  • C: Person {firstName: "Lydia", lastName: "Hallie"}{}
  • D:`Person {fi...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

IIFEs (Immediately Invoked Function Expressions) trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào