Câu hỏi

Làm sao để clone một mảng?

Câu trả lời

Để clone một mảng, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây:

1. Sử dụng hàm slice

  • Hàm slice() là một phương thức của mảng trong Javascript và được sử dụng để sao chép một phần hoặc toàn bộ các phần tử của mảng.
  • Khi sử dụng slice() để clone một mảng, chúng ta sẽ tạo ra một bản sao của mảng gốc. Các thay đổi trên mảng sao chép sẽ không ảnh hưởng đến mảng gốc, và ngược lại.

Ví dụ:

const originalArray = [1, 2, 3, 4];
const clonedArray = originalArray.slice();
Khi nào nên sử dụng? Khi bạn cần clone một mảng và không muốn thay đổi mảng gốc hoặc mảng sao chép.

2. Sử dụng hàm JSON.stringify()JSON.parse() (deep copy)

  • Hàm `JSO...
Bạn cần đăng nhập để xem