Câu hỏi

Làm sao để clone một mảng?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Để clone một mảng, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây:

1. Sử dụng hàm slice

  • Hàm slice() là một phương thức của mảng trong Javascript và được sử dụng để sao chép một phần hoặc toàn bộ các phần tử của mảng.
  • Khi sử dụng slice() để clone một mảng, chúng ta sẽ tạo ra một bản sao của mảng gốc. Các thay đổi trên mảng sao chép sẽ không ảnh hưởng đến mảng gốc, và ngược lại.

Ví dụ:

const originalArray = [1, 2, 3, 4];
const clonedArray = originalArray.slice();
Khi nào nên sử dụng? Khi bạn cần clone một mảng và không muốn thay đổi mảng gốc hoặc mảng sao chép.

2. Sử dụng hàm JSON.stringify()JSON.parse() (deep copy)

  • Hàm `JSO...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getPersonInfo(one, two, three) { console.log(one); console.log(two); console.log(three); } const person = "Lydia"; const age = 21; getPersonInfo`${person} is ${age} years old`; ``` - A: `"Lydia"` `21` `["", " is ", " years old"]` - B: `["", " is ", " years old"]` `"Lydia"` `21` - C: `"Lydia"` `["", " is ", " years old"]` `21`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript let number = 0; console.log(number++); console.log(++number); console.log(number); ``` - A: `1` `1` `2` - B: `1` `2` `2` - C: `0` `2` `2` - D: `0` `1` `2`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function sum(a, b) { return a + b; } sum(1, "2"); ``` - A: `NaN` - B: `TypeError` - C: `"12"` - D: `3`

Xem câu trả lời detail