Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Làm sao để sao chép (clone) một mảng trong Javascript?

Câu trả lời

Trong JavaScript, có nhiều cách để clone một mảng, mỗi cách có những ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

1. Sử dụng Spread Operator (...)

Spread Operator cho phép bạn sao chép tất cả các phần tử của một mảng vào một mảng mới.

const originalArray = [1, 2, 3];
const clonedArray = [...originalArray];

2. Sử dụng Phương thức slice()

Phương thức slice() trả về một bản sao của một phần của mảng vào một mảng mới. Khi không truyền tham số, slice() sẽ sao chép toàn bộ mảng.

const originalArray = [1, 2, 3];
const clonedArray = originalArray.slice();

3. Sử dụng Phương thức Array.from()

Array.from() tạo một mảng mới từ một đối tượng có thể lặp lại hoặc giống mảng.

const originalArray = [1, 2, 3];
const clonedArray = Array.from(originalArray);

4. Sử dụng Phương thức concat()

Phương thức concat() được sử dụng để hợp nhất hai hoặc nhiều mảng. Khi sử dụng concat() với một mảng rỗng, nó sẽ tạo ra một bản sao của mảng.

const originalArray = [1, 2, 3];
const clonedArray = [].concat(originalArray);
``...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Giải thích về bubbling event trong Javascript và làm sao để ngăn chặn nó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào