Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Giải thích về Hoisting trong Javascript?

Câu trả lời

Hoisting là một hành vi mặc định trong Javascript, nó sẽ chuyển tất cả khai báo biến và hàm lên trên cùng.

Hoisting trong Javascript

Điều này có nghĩa là bất kể hàm và biến được khai báo ở đâu, chúng cũng sẽ đuọc chuyển lên đầu scope. Scope có thể là toàn cục hoặc cục bộ.

Ví dụ 1:

hoistedVariable = 3;
console.log(hoistedVariable);
// output là 3 vì biến được khởi tạo trước khi khai báo.
var hoistedVariable;

Ví dụ 2:

hoistedFunction();
// Outputs " Hell...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nêu một số trường hợp không nên sử dụng arrow functions trong Javascript?

middle

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng use strict là gì?

senior

Prototype trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào