Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Currying trong ...

Câu trả lời

Currying trong JavaScript là một kỹ thuật chuyển đổi một hàm có nhiều đối số thành một chuỗi các hàm, mỗi hàm chỉ nhận một đối số. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra một phiên bản mới của hàm ban đầu, cho phép một số đối số của hàm được cố định trước khi hàm được gọi.

Cách hoạt động

Currying hoạt động bằng cách tạo ra một chuỗi các hàm, mỗi hàm nhận một đối số và trả về một hàm mới cho đến khi tất cả các đối số đã được cung cấp. Cuối cùng, kết quả của hàm gốc sẽ được tính toán với tất cả các đối số đã được cung cấp.

Ví dụ

function add(a) {
  return function(b) {
    return a + b;
  };
}

const add5 = add(5);
console.log(add5(3)); // 8

Trong ví dụ trên, hàm add được "curried" để tạo ra một hàm mới add5, hàm này đã cố định giá trị của đối số đầu tiên là 5. Khi gọi add5 với một đối số, nó sẽ thêm đối số đó vào 5.

Lợi ích

  • **Tái...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

junior

Array trong Javascript là gì?

middle

Object trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào