Câu hỏi

Currying trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Currying trong JavaScript là một kỹ thuật chuyển đổi một hàm có nhiều đối số thành một chuỗi các hàm, mỗi hàm chỉ nhận một đối số. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra một phiên bản mới của hàm ban đầu, cho phép một số đối số của hàm được cố định trước khi hàm được gọi.

Cách hoạt động

Currying hoạt động bằng cách tạo ra một chuỗi các hàm, mỗi h...

Bạn cần đăng nhập để xem