Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  async function getData() {
    return await Promise.resolve("I made it!");
  }

  const data = getData();
  console.log(data);
  • A: "I made it!"
  • B: Promise {<resolved>: "I made it!"}
  • C: Promise {<pending>}
  • D: undefined

Đáp án: C

Một hàm async luôn luôn trả về một promise. await sẽ chờ cho tới khi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích cách hoạt động của JSONP và tại sao nó không thực sự là Ajax?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

junior

Trong Javascript, đây có phải là một pure function không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào