Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  async function getData() {
    return await Promise.resolve("I made it!");
  }

  const data = getData();
  console.log(data);
  • A: "I made it!"
  • B: Promise {<resolved>: "I made it!"}
  • C: Promise {<pending>}
  • D: undefined

Đáp án: C

Một hàm async luôn luôn trả về một promise. await sẽ chờ cho tới khi...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Thuật ngữ transpiling trong Javascript là gì?

junior

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào