Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa await và từ khóa yield trong Javascript là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, awaityield là hai từ khóa được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, với mục đích và cách hoạt động riêng biệt. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

await

  • Ngữ cảnh sử dụng: await được sử dụng trong một hàm async để tạm dừng việc thực thi hàm cho đến khi Promise được giải quyết (resolved) hoặc bị từ chối (rejected).
  • Mục đích: Mục đích của await là đơn giản hóa việc sử dụng các hàm không đồng bộ, giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và viết giống như mã đồng bộ, mặc dù nó thực sự là không đồng bộ.
  • Cách hoạt động: Khi await được sử dụng trước một Promise, việc thực thi của hàm async sẽ tạm dừng cho đến khi Promise đó hoàn thành. Sau đó, hàm tiếp tục thực thi với giá trị được giải quyết từ Promise.

yield

  • Ngữ cảnh sử dụng: yield được sử dụng trong một hàm generator (được định nghĩa bằng cách thêm * sau từ khóa function) để tạm dừng và tiếp tục việc thực thi của hàm.
  • Mục đích: yield cho phép một hàm generator tạ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào