Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

function getPersonInfo(one, two, three) {
  console.log(one);
  console.log(two);
  console.log(three);
}

const person = "Lydia";
const age = 21;

getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;
  • A: "Lydia" 21 ["", " is ", " years old"]
  • B: ["", " is ", " years old"] "Lydia" 21
  • C: "Lydia" ["", " is ", " years old"] 21

Câu trả lời

Đáp án: B

Nếu bạn dùng _tagge...

Bạn cần đăng nhập để xem