Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
function getPersonInfo(one, two, three) {
  console.log(one);
  console.log(two);
  console.log(three);
}

const person = "Lydia";
const age = 21;

getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;
  • A: "Lydia" 21 ["", " is ", " years old"]
  • B: `[...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

senior

Làm thế nào để ngăn chặn Callback Hell mà không sử dụng promises, async hoặc generators?

middle

Giải thích về phương thức call(), aplly()bind() trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào