Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
function getPersonInfo(one, two, three) {
  console.log(one);
  console.log(two);
  console.log(three);
}

const person = "Lydia";
const age = 21;

getPersonInfo`${person} is ${age} years old`;
  • A: "Lydia" 21 ["", " is ", " years old"]
  • B: `[...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

So sánh sự khác nhau giữa Object.freeze()const trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào