Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Giải thích cách hoạt động của JSONP và tại sao nó không thực sự là Ajax?

Câu trả lời

JSONP (JSON with Padding)

JSONP là một kỹ thuật được sử dụng để vượt qua hạn chế về chính sách cùng nguồn (same-origin policy) trong các ứng dụng web. Chính sách này ngăn chặn các trang web từ việc yêu cầu tài nguyên từ một miền khác, gây khó khăn trong việc truy cập dữ liệu từ các API nằm trên các miền khác nhau. JSONP giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng thẻ <script> để thực hiện yêu cầu, vì thẻ <script> không bị hạn chế bởi chính sách cùng nguồn

Cách hoạt động của JSONP bao gồm việc gửi một yêu cầu đến máy chủ với một tham số callback trong URL. Máy chủ sau đó trả về dữ liệu dưới dạng một hàm JavaScript, với dữ liệu được bao quanh bởi hàm callback đã được chỉ định. Khi dữ liệu được trả về, hàm callback sẽ được thực thi tự động, cho phép dữ liệu được xử lý bởi trang web

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

AJAX, viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML, là một kỹ thuật cho phép trang web gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ một cách không đồng bộ, mà không cần phải tải lại trang web. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách làm cho các ứng dụng web trở nên nhanh chóng và đáp ứng hơn

AJAX hoạt động bằng cách sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận dữ liệu trả về. Dữ liệ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Higher-Order Function trong Javascript là gì?

middle

Giải thích về phương thức call(), aplly()bind() trong Javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào