Câu hỏi

Trong Javascript, sự khác biệt giữa throw Error('msg') so với throw new Error('msg') là gì?

Câu trả lời

Trong JavaScript, không có sự khác biệt đáng kể giữa việc sử dụng throw Error('msg')throw new Error('msg'). Cả hai cách này đều tạo ra một instance mới của đối tượng Error và ném (throw) nó như một ngoại lệ. Điều này được xác nhận bởi việc gọi hàm Error với hoặc không có từ khóa new đều tạo ra một instance mới của Error

Khi bạn sử dụng throw để ném một ngoại lệ, bạn có thể ném bất kỳ loại giá trị nào, không chỉ là các đối tượng Error. Tuy nhiên, thực hành tốt nhất là ném một instance của Error hoặc một lớp kế thừa từ Error, vì điều này cung cấp thông tin lỗi chi tiết hơn và cho phép xử lý lỗi một cách hiệu quả hơn

Sử dụng Error hoặc new Error để tạo một ngoại lệ cung cấp cho bạn một số lợi ích như:

  • Có thể chỉ định...
Bạn cần đăng nhập để xem