Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

 const settings = {
  username: "lydiahallie",
  level: 19,
  health: 90,
 };

 const data = JSON.stringify(settings, ["level", "health"]);
 console.log(data);
 • A: "{"level":19, "health":90}"
 • B: "{"username": "lydiahallie"}"
 • C: "["level", "health"]"
 • D: "{"username": "lydiahallie", "level":19, "health":90}"

Câu trả lời

Đáp án: A

Đối số thứ hai của JSON.stringifyreplacer. Replacer Có thể là một hàm hoặc một mảng, nó sẽ quy định xem...

Bạn cần đăng nhập để xem