Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  const one = false || {} || null;
  const two = null || false || "";
  const three = [] || 0 || true;
  console.log(one, two, three);
  • A: false null []
  • B: null "" true
  • C: {} "" []
  • D: null null true

Đáp án: C

Với phép toán ||, ta sẽ trả về giá trị truethy đầu tiên. Nếu tất cả đều là falsy, giá trị cuối cùng sẽ được trả về.

`(false || {} ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Lập trình bất đồng bộ trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào