Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì?

  const one = false || {} || null;
  const two = null || false || "";
  const three = [] || 0 || true;
  console.log(one, two, three);
  • A: false null []
  • B: null "" true
  • C: {} "" []
  • D: null null true

Câu trả lời

Đáp án: C

Với phép toán ||, ta sẽ trả về giá trị truethy đầu tiên. Nếu tất cả đều là falsy, giá trị cuố...

Bạn cần đăng nhập để xem