Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
  console.log(String.raw`Hello
world`);
  • A: Hello world!
  • B: Hello
         world
  • C: Hello world
  • D: `Hello

Đáp án: C

String.raw trả về chuỗi nguyên bản, các ký tự ( , , etc.) sẽ vẫn là nguyên bản và không biến thành xuống dòng hay khoảng trắng! Nếu ta không đ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy cho biết kết quả đoạn code sau?

middle

Sự khác biệt giữa null, undefined hoặc undeclared trong Javascript là gì?

senior

Triển khai Constructor Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào