Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Con trỏ this trong javascript là gì?

Câu trả lời

Con trỏ this trong JavaScript được dùng để tham chiếu đến đối tượng mà nó thuộc về, hay nói cách khác, this đại diện cho ngữ cảnh mà đoạn mã đang được thực thi. Trong JavaScript, giá trị của this không cố định mà phụ thuộc vào cách mà hàm hoặc phương thức được gọi

Cách hoạt động của this

  • Khi một hàm được gọi như là một phương thức của một đối tượng, this tham chiếu đến đối tượng đó
  • Khi một hàm được gọi mà không phải là một phương thức của đối tượng, this tham chiếu đến đối tượng global, tức là window trong trình duyệt và global trong Node.js. Tuy nhiên, trong strict mode, this sẽ là undefined
  • Trong các hàm mũi tên (arrow functions), this được "bắt" từ ngữ cảnh bên ngoài hàm mũi tên, tức là nó không có this riêng mà sử dụng this từ ngữ cảnh bên ngoài của nó

Ví dụ về this

const person = {
  name: "Alice",
  greet: function() {
    console.log("Hello, " +...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng import * as X from 'X'?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào