Câu hỏi

Command Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Mục đích của Command Pattern là đóng gói các hành động dưới dạng đối tượng. Cho phép phân tách hệ thống các đối tượng nhận yêu cầu với các đối tượng thực thi yêu cầu, có khả năng ghép nối. Trong đó, các yêu cầu được gọi là sự kiện và các mã để thực thi yêu cầu được gọi là trình xử lý sự kiện.

Nào bây giờ hãy tưởng tượng bạn nhận được yêu cầu xây dựng hệ thống thanh toán cho một cửa hàng thương ...

Bạn cần đăng nhập để xem