Câu hỏi

Command Pattern trong Javascript như thế nào?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Mục đích của Command Pattern là đóng gói các hành động dưới dạng đối tượng. Cho phép phân tách hệ thống các đối tượng nhận yêu cầu với các đối tượng thực thi yêu cầu, có khả năng ghép nối. Trong đó, các yêu cầu được gọi là sự kiện và các mã để thực thi yêu cầu được gọi là trình xử lý sự kiện.

Nào bây giờ hãy tưởng tượng bạn nhận được yêu cầu xây dựng hệ thống thanh toán cho một cửa hàng thương ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail