Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Triển khai Command Pattern trong Javascript như thế nào?

Câu trả lời

Command Pattern là một mẫu thiết kế hành vi (behavioral design pattern) trong lập trình hướng đối tượng, nó cho phép bạn đóng gói các yêu cầu dưới dạng một đối tượng, từ đó cho phép người dùng tham chiếu đến các yêu cầu này, xếp hàng hoặc ghi nhật ký chúng, và hỗ trợ các hoạt động hoàn tác.

Cách triển khai Command Pattern

Để triển khai Command Pattern trong JavaScript, bạn cần tạo ra các đối tượng command với một phương thức execute chính và một hoặc nhiều đối tượng receiver mà command sẽ thao tác trên đó. Bạn cũng có thể cần một Invoker để quản lý và gọi các command.

Bước 1: Tạo Command Interface

Đầu tiên, bạn cần một interface cho các command với ít nhất một phương thức execute.

class Command {
 execute() {
  throw new Error('This method must be overwritten!');
 }
}

Bước 2: Tạo Concrete Commands

Sau đó, tạo các lớp concrete command thực thi interface command và triển khai phương thức execute.

class TurnOnCommand extends Command {
 constructor(receiver) {
  super();
  this.receiver = receiver;
 }

 execute() {
  this.receiver.turnOn();
 }
}

class TurnOffCommand extends Command {
 constructor(receiver) {
  sup...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa bind, callapply trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào