Câu hỏi

Làm thế nào để so sánh hai object trong JavaScript?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Các giá trị non-primitive, như các object (bao gồm cả hàm và mảng) được lưu dưới dạng tham chiếu, vì vậy cả hai phép so sánh ===== sẽ chỉ kiểm tra xem các tham chiếu có khớp nhau hay không, chứ không phải kiểm tra bất kỳ điều gì về các giá trị cơ bản.

Ví dụ: theo mặc định, mảng được ép thành chuỗi bằng cách chỉ cần nối tất cả các giá trị bằng dấu phẩy (,) ở giữa. Vì vậy...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail