Câu hỏi

So sánh sự khác nhau của forEach()map() trong Javascript?

Câu trả lời

forEach()map() là hai phương thức phổ biến trong JavaScript được sử dụng để lặp qua các phần tử của mảng, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng.

Sự Khác Biệt Chính

 1. Giá Trị Trả Về:

  • forEach(): Không trả về giá trị nào (undefined). Phương thức này thường được sử dụng để thực hiện một hành động nào đó cho mỗi phần tử của mảng mà không cần tạo ra một mảng mới
  • map(): Trả về một mảng mới, trong đó mỗi phần tử là kết quả của việc áp dụng một hàm đã cho lên từng phần tử của mảng ban đầu. map() thích hợp khi bạn muốn "biến đổi" các phần tử của mảng và tạo ra một mảng mới mà không thay đổi mảng gốc
 2. Khả Năng Chaining (Liên Kết Các Phương Thức):

  • forEach(): Không thể chain (liên kết) với các phương thức khác vì nó trả về undefined
  • map(): Có thể được chain với các phương thức khác như reduce(), sort(), filter() vì nó trả về một mảng mới, cho phép thực hiện các thao tác tiếp theo trên mảng đó
 3. Tác Động Đến Mảng Ban Đầu:

...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Object trong Javascript là gì?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Giải thích về phép gán qua giá trị và phép gán qua tham chiếu trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào