Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

So sánh sự khác nhau của forEach()map() trong Javascript?

Câu trả lời

forEach()map() là hai phương thức phổ biến trong JavaScript được sử dụng để lặp qua các phần tử của mảng, nhưng chúng có những sự khác biệt quan trọng về cách thức hoạt động và mục đích sử dụng.

Sự Khác Biệt Chính

 1. Giá Trị Trả Về:

  • forEach(): Không trả về giá trị nào (undefined). Phương thức này thường được sử dụng để thực hiện một hành động nào đó cho mỗi phần tử của mảng mà không cần tạo ra một mảng mới
  • map(): Trả về một mảng mới, trong đó mỗi phần tử là kết quả của việc áp dụng một hàm đã cho lên từng phần tử của mảng ban đầu. map() thích hợp khi bạn muốn "biến đổi" các phần tử của mảng và tạo ra một mảng mới mà không thay đổi mảng gốc
 2. Khả Năng Chaining (Liên Kết Các Phương Thức):

  • forEach(): Không thể chain (liên kết) với các phương thức khác vì nó trả về undefined
  • map(): Có thể được chain với các phương thức khác như reduce(), sort(), filter() vì nó trả về một mảng mới, cho phép thực hiện các thao tác tiếp theo trên mảng đó
 3. Tác Động Đến Mảng Ban Đầu:

...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Array trong Javascript là gì?

middle

Trong Javascript, Anonymous Function thường dùng cho trường hợp nào?

senior

Triển khai Prototype Design Pattern trong Javascript như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào