Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

  console.log("❤️" === "❤️");
  • A: true
  • B: false

Đáp án: A

Về cơ bản, emoji vẫn là các ký tự ...

Bạn cần đăng nhập để xem