Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 function getInfo(member, year) {
  member.name = "Lydia";
  year = "1998";
 }

 const person = { name: "Sarah" };
 const birthYear = "1997";

 getInfo(person, birthYear);

 console.log(person, birthYear);
 • A: { name: "Lydia" }, "1997"
 • B: { name: "Sarah" }, "1998"
 • C: { name: "Lydia" }, "1998"
 • D: { name: "Sarah" }, "1997"

Đáp án: A

Đối số sẽ được đưa vào hàm dạng tham trị, trừ phi nó là object, khi đó nó sẽ được đưa vào hàm dạng tham chiếu. birthYear là dạng giá trị, vì nó là string chứ không phải object. Khi chúng ta đưa vào dạng giá trị, một bản sao của giá trị đó sẽ được tạo ra (xem thêm câ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

expert

JavaScript truyền tham số theo kiểu tham chiếu (pass by references) hay theo kiểu tham trị (pass by values)?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào