Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa undefinednot defined trong JavaScript?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Trong JavaScript nếu bạn sử dụng một biến không tồn tại và chưa được khai báo, thì JavaScript sẽ thảy ra một lỗi var name is not defined và sau đó script sẽ bị ngừng thực thi. Nhưng nếu bạn sử dụng typeof undeclared_variable thì nó sẽ trả về undefined.

Trước ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt của biến dùng `var`, `let` và `const`

Xem câu trả lời detail

Sử dụng **Promise** trong JavaScript như thế nào?

Xem câu trả lời detail

Đệ quy là gì?

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function getAge() { "use strict"; age = 21; console.log(age); } getAge(); ``` - A: `21` - B: `undefined` - C: `ReferenceError` - D: `TypeError`

Xem câu trả lời detail

Kết quả đoạn code sau là gì? ```javascript function checkAge(data) { if (data === { age: 18 }) { console.log("You are an adult!"); } else if (data == { age: 18 }) { console.log("You are still an adult."); } else { console.log(`Hmm.. You don't have an age I guess`); } } checkAge({ age: 18 }); ``` - A: `You are an adult!` - B: `You are still an adult.` - C: `Hmm.. You don't have an age I guess`

Xem câu trả lời detail