Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa undefinednot defined trong JavaScript?

Câu trả lời

Trong JavaScript nếu bạn sử dụng một biến không tồn tại và chưa được khai báo, thì JavaScript sẽ thảy ra một lỗi var name is not defined và sau đó script sẽ bị ngừng thực thi. Nhưng nếu bạn sử dụng typeof undeclared_variable thì nó sẽ trả về undefined.

Trước khi bắt đầu thảo luận thêm, hãy hiểu sự khác biệt giữa khai báo và định nghĩa.

var x là một khai báo vì bạn chưa xác định nó giữ giá trị nào, bạn chỉ đang khai báo sự tồn tại của nó và nhu cầu cấp phát bộ nhớ.

var x; // declaring x
console.log(x); //output: undefined

var x = 1 vừa là khai báo vừa là định nghĩa (cũng có thể nói là chúng ta đang khởi tạo), ở đây việc khai báo và...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính NaN trong JavaScript là gì?

middle

Giải thích cách hoạt động của JSONP và tại sao nó không thực sự là Ajax?

middle

Làm sao để sao chép (clone) một mảng trong Javascript?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào