Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 let num = 10;

 const increaseNumber = () => num++;
 const increasePassedNumber = number => number++;

 const num1 = increaseNumber();
 const num2 = increasePassedNumber(num1);

 console.log(num1);
 console.log(num2);
 • A: 10, 10
 • B: 10, 11
 • C: 11, 11
 • D: 11, 12

Đáp án: A

Phép toán ++ sẽ trả về trước giá trị của toán hạng, sau đó tăng giá trị của toán hạng lên....

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao, việc để nguyên phạm vi toàn cục của một trang web và không can thiệp vào nó lại là một ý tưởng tốt?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Sự khác biệt giữa null, undefined hoặc undeclared trong Javascript là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào