Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời

 let num = 10;

 const increaseNumber = () => num++;
 const increasePassedNumber = number => number++;

 const num1 = increaseNumber();
 const num2 = increasePassedNumber(num1);

 console.log(num1);
 console.log(num2);
 • A: 10, 10
 • B: 10, 11
 • C: 11, 11
 • D: 11, 12

Đáp án: A

Phép toán ++ sẽ trả về trước giá trị của toán hạng, sau đó tăng giá trị của toán hạng lên....

Bạn cần đăng nhập để xem