Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Khi nào sử dụng tham số truy vấn ...

Câu trả lời

Tham số truy vấn (query parameters) thường được sử dụng trong URL để lọc hoặc sắp xếp dữ liệu, hoặc để truyền thông tin không cần thiết cho việc xác định một tài nguyên cụ thể trên máy chủ. Chúng thường xuất hiện sau dấu hỏi (?) và được phân cách bởi dấu và (&). Ví dụ: http://example.com/posts?sort=asc&category=science.

Tham số ma trận (matrix parameters) cũng là một cách để truyền thông tin trong URL nhưng không phổ biến như tham số truy vấn. Tham số ma trận được phân cách bởi dấu chấm phẩy (;) và có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong đường dẫn của URL, không chỉ sau dấu hỏi. Ví dụ: http://example.com/posts;sort=asc;category=science.

Tham số ma trận có thể hữu ích trong các trường hợp cụ thể như khi cần truyền tham số cho một phần cụ thể của đường dẫn hoặc khi cần tránh sự nhầm lẫn với các tham số truy vấn. Tuy nhiên, do không phải tất cả các máy chủ web và framework đều hỗ trợ tham số ma trận, nên chúng ít được sử dụng hơn so với tham số truy vấn.

Citations:
[1] https://www.icantech.vn/kham-pha/tham-so-la-gi
[2] http://tailieuso.udn.vn/bitstream/TTHL_125/6387/1/NguyenThiThuSuong.TT.pdf
[3] https://vted.vn/tin-tuc/cac-dang-toan-ve-ma-tran-nghich-dao-va-phuong-phap-giai-6124.html
[4] https://support.microsoft.com/vi-vn/topic/d%C3%B9ng-tham-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%83-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0o-khi-ch%E1%BA%A1y-m%E1%BB%99t-truy-v%E1%BA%A5n-c2806d3d-d500-45a8-8507...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Angular nội suy chuỗi là gì?

senior

Trình biên dịch just-in-time (JIT) làm gì (nói chung)?

middle

Router Outlet là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào