Câu hỏi

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

senior
Ẩn câu trả lời detail

API Performance cung cấp cho chúng ta các công cụ để tìm ra các chỉ số hiệu suất cần thiết. Một ví dụ đơn giản sẽ là sử dụng async_hooksperf_hooks

```js 'use strict'; const async_hooks = require('async_hooks'); const {...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để đo lường hiệu suất của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ?

Xem câu trả lời detail

Các luồng worker khác gì với cluster?

Xem câu trả lời detail

WASI là gì?

Xem câu trả lời detail

Thread pool là gì?

Xem câu trả lời detail