Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Làm thế nào để đo thời gian của các hoạt động không đồng bộ trong Nodejs?

Câu trả lời

API Performance cung cấp cho chúng ta các công cụ để tìm ra các chỉ số hiệu suất cần thiết. Một ví dụ đơn giản sẽ là sử dụng async_hooksperf_hooks

'use strict';
const async_hooks = require('async_hooks');
const {
  performance,
  PerformanceObserver
} = require('perf_hooks');
const set = new Set();
const hook = async_hooks.createHook({
  init(id, type) {
    if (type === 'Timeout') {
      performance.mark(`Timeout-${id}-Init`);
      set.add(id);
    }
  },
  destroy(id) {
  if (set.has(id)) {
    set.delete(id...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nodejs giải quyết vấn đề block I/O như thế nào?

middle

Những trường hợp nào sử dụng module vm trong Node.js là gì?

middle

Ý nghĩa của tiền tố @ trên gói npm là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào