Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa phạm vi toàn cục của trình duyệt và phạm vi toàn cục của Node.js là gì?

Câu trả lời

Phạm vi toàn cục trong trình duyệt và Node.js có những khác biệt đáng kể. Trong môi trường trình duyệt, phạm vi toàn cục thường là đối tượng window. Bất kỳ biến nào được khai báo với từ khóa var ở phạm vi toàn cục sẽ trở thành một thuộc tính của đối tượng window. Điều này có nghĩa là khi bạn tạo một biến toàn cục trong JavaScript trên trình duyệt, nó sẽ được tạo như là một thành viên của đối tượng toàn cục (window).

Trong khi đó, trong Node.js, phạm vi toàn cục không phải là phạm vi cao nhất. Khi bạn khai báo một biến với từ khóa var bên trong một module Node.js, biến đó sẽ chỉ tồn tại trong phạm vi của module đó, không phải là phạm vi toàn cục. Điều này có nghĩa là các biến không được thêm vào một đối tượng toàn cục như trong trình duyệt. Thay vào đó, Node.js cung cấp một đối tượng toàn cục riêng biệt được gọi là global,...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Làm thế nào để giải quyết lỗi Process out of Memory Exception trong Node.js?

expert

Mục đích của việc sử dụng hidden classes trong V8 là gì?

expert

V8 biên dịch mã JavaScript như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào