Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Làm thế nào để sử dụng biến toàn cục trong Node.js?

Câu trả lời

Để sử dụng biến toàn cục trong Node.js, bạn có thể khai báo biến mà không cần sử dụng từ khóa var, let, hoặc const. Khi bạn khai báo một biến như vậy, nó sẽ tự động trở thành một thuộc tính của đối tượng global, đối tượng toàn cục trong Node.js. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không được khuyến khích vì nó có thể gây ra các vấn đề về phạm vi và xung đột biến, cũng như khó khăn trong việc kiểm soát các biến đó.

Một cách khác là bạn có thể gán giá trị trực tiếp cho đối tượng global để tạo một biến toàn cục. Ví dụ:

global.myGlobalVar = 'Giá trị toàn cục';
console.log(global.myGlobalVar); // In ra gi...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Cluster trong Node.js có sử dụng cùng một event loop không?

senior

Khi nào không nên sử dụng Node.js?

middle

express.json()express.urlencoded() trong Express.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào