Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Làm thế nào để test một hàm private hoặc một lớp c...

Câu trả lời

Để test một hàm private hoặc các thành phần private trong một lớp, bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

1. Kiểm thử thông qua các phương thức công khai (public)

  • Sử dụng các phương thức công khai của lớp để tương tác với các phương thức hoặc trường private. Kiểm thử đơn vị nên tập trung vào việc kiểm tra hành vi công khai của lớp, và thông qua đó gián tiếp kiểm tra logic của các phương thức private.

2. Tăng cường quyền truy cập trong quá trình kiểm thử

  • Trong một số ngôn ngữ lập trình, bạn có thể tăng cường quyền truy cập của các phương thức hoặc trường private trong quá trình kiểm thử, ví dụ như sử dụng reflection trong Java hoặc các thuộc tính kiểm thử đặc biệt trong .NET.

3. Sử dụng kỹ thuật Reflection (đối với ngôn ngữ hỗ trợ)

  • Trong các ngôn ngữ như Java hoặc C#, bạn có thể sử dụng kỹ thuật reflection để truy cập và kiểm thử trực tiếp các phương thức hoặc trường private. Tuy nhiên, cách tiếp cận này nên được sử dụng một cách cẩn thận vì nó có thể vi phạm nguyên tắc đóng gói của đối tượng.

4. Kiểm t...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để viết unit test một giao diện người dùng (GUI)?

middle

Việc viết unit test có đáng giá cho các chức năng đã tồn tại không?

middle

Sự khác biệt giữa Unit TestsIntegration Tests là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào